ÁSZF

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK és ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos: 2015. december 7-től.

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.egeszsegnyeremeny.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a weboldalt, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja, mivel a weboldal használata esetén a jelen felhasználási feltételek valamennyi rendelkezése elfogadottnak tekintendő. Az Üzemeltető, a Kognitos Kft. fenntartja magának a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására azzal, hogy a felhasználási feltételek megváltoztatásáról a weboldalon haladéktalanul tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a tájékoztatás közzétételétől számított 15 napon belül a felhasználó nem kéri regisztrációja törlését, úgy a megváltozott felhasználási feltételek elfogadottnak tekintendők.

Az Üzemeltető tájékoztatja a felhasználót, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) 5. § alapján a jelen felhasználási feltételek elfogadása (a weboldalra történő regisztráció véglegesítése) a felhasználó által írásban tett jognyilatkozatnak minősül, amely iktatásra nem kerül. 

Jelen felhasználási feltételek másolása, kivonatolása és más weboldalon történő felhasználása szigorúan tilos.

 

 1. Általános rendelkezések

1.1. A weboldalt a Kognitos Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. A Kognitos Korlátolt Felelősségű Társaság cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Kognitos Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A.

Cégjegyzékszám: 01-09-914815

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14677964-2-41

E-mail: info@kognitiv.hu

Szerződés nyelve: magyar

(továbbiakban: Üzemeltető)

 

1.2. Jelen weboldal célja a weboldal regisztrált felhasználóinak egészségügyi kockázatelemzést végezni online kitölthető tesztek alapján, majd a teszt eredményének megfelelően személyre szabott online életmód tanácsadás nyújtása. A weboldal regisztráció nélkül is használható. A kockázatelemzést a Weboldalnak a felhasználó lakcíme szerinti partneroldalai, illetőleg azok üzemeltetői küldik meg a felhasználó részére.

 

1.3. A weboldal használatával, működésével, valamint a weboldalon közreműködő orvosok és más egészségügyi szakemberek tevékenységével kapcsolatos panaszokat a felhasználók kizárólag elektronikus úton, az Általános rendelkezésekben megjelölt e-mail címen juttathatják el az Üzemeltető részére.

 

1.4. A weboldal használata, valamint a weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben és a jelen felhasználási feltételek 13. pontjában (Adatkezelési tájékoztató) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

 

1.5. A weboldal rendszere, a weboldal és a weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül kizárólag az Üzemeltetőt illetik meg. Az Üzemeltető szerzői és egyéb jogainak megsértése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. (ld. 8. pont)

 

1.6. Az egészségügyi kérdőív kitöltése után a felhasználó szintén regisztrálásra kerül a kérdőív elemzése érdekében a lakóhelyétől függően a lenti weboldalakon, ahol megtekintheti a kiértékelt kérdőívet és az elkészített egészségügyi tervet:

 

http://delbekesiegeszseg.hu/
http://bekesmegyeiegeszseg.hu/

http://ertekazegeszseg.hu/

http://egeszsegessomogy.hu/

 

Kérjük, hogy a vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban tanulmányozza a 13. pontot!

 

 

 1. Nyilvános kommunikációs lehetőségek

2.1. A weboldalon található nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. fórum, blog) minden felhasználó kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseinek betartásával.

 

2.2. A weboldalon található nyilvános kommunikációs csatornák jellegükből faladóan nyilvánosak, és azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A kommunikációs csatornák azonban sem közvetlenül, sem közvetve nem használhatók kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve például a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő megszerzését, használatát is).

 

2.3. A weboldalon található nyilvános kommunikációs csatornákon a felhasználók által tett hozzászólások szerzői joga a felhasználót illeti meg azzal, hogy a felhasználó hozzájárul, hogy az Üzemeltető a hozzászólásokból korlátozás nélkül idézzen, vagy azokat sokszorosítsa, illetve bármilyen módon felhasználja. A hozzászólásokat harmadik személyek kizárólag személyes célra tölthetik le, ezt meghaladóan azokat kizárólag az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni.

 

2.4. A weboldalon található nyilvános kommunikációs csatornákon történő hozzászólások során a felhasználók kötelesek a mindenkor hatályos jogszabályok betartására. Az Üzemeltető minden felelősséget kizár a felhasználók által közzétett jogsértő tartalmú információkért, a felhasználók által megosztott linkeken található tartalomért, és minden egyéb, az ő tudta nélkül a honlapjára került adatért, információért.

 

2.5. A jelen felhasználási feltételek 13. pontjában foglaltak irányadóak a weboldalon található nyilvános kommunikációs csatornák felhasználói adatainak védelmére is, azzal, hogy jogszabálysértés esetén az Üzemeltető az érintett felhasználó adatait jogosult, illetve bizonyos, jogszabály által meghatározott esetekben köteles az illetékes hatóságoknak megadni.

 

2.6. Amennyiben – az Üzemeltető a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakkal, információkkal és adatokkal kapcsolatban fennálló felelősségének kizárása ellenére – a felhasználók által rendelkezésre bocsátott vagy feltöltött tartalmakkal összefüggésben az Üzemeltetővel, vagy az érdekében eljáró személy(ek)kel szemben harmadik személy(ek) bármilyen igényt érvényesítenek, illetve az Üzemeltetőt bármilyen módon elmarasztalják, úgy az Üzemeltetőt ebből eredően ért kárt, költséget, ide értve az esetleges büntetések, bírságok, díjak összegét is, a felhasználó haladéktalanul köteles megtéríteni és mentesíteni az Üzemeltetőt minden kár, fizetési kötelezettség, per, eljárás és igény alól. A fentiek alapján a felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az őt ért kárt minden törvényes úton – ideértve a polgári peres eljárást is – érvényesíti, ebből a célból a felhasználói adatokat felhasználhatja.

 

 

 1. Felelősség a weboldalról elérhető linkekért

3.1. A weboldalra feltöltött kapcsolódási pontok (linkek) más szolgáltatók oldalaira irányíthatnak. Ezen oldalak tartalmát az Üzemeltető nem ellenőrzi, azokkal semmilyen kapcsolatban nem áll. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal ezen szolgáltatók oldalainak tartalmáért, ezen oldalak jogszerűségéért valamint adat- és információvédelmi gyakorlatáért, ill. az oldalak látogatásából eredő, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogsértő tartalommal bír, úgy haladéktalanul intézkedik a link eltávolításáról. A felhasználók a jogsértő tartalommal bíró oldalra mutató linket az Általános rendelkezésekben megjelölt e-mail címen jelezhetik.

 

 1. Felelősség az oldalon található hirdetésekért, hivatkozásokért

4.1. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal funkciói, tartalma vagy a honlapon hirdetett szolgáltatások/termékek igénybevételéből és/vagy használatából eredő kárért, hátrányért. A hirdetések nem tükrözik az Üzemeltető véleményét. A hirdetések az Üzemeltetőtől független más weboldalokra mutathatnak, amelyek tartalmáért, az általuk okozott esetleges károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

4.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget különösen az egyes felhasználók által közzétett valós, vagy valótlan információkért, esetlegesen károkozó vagy jogellenes hivatkozásokért.

 

 1. Felelősség a tartalomért, moderálás

5.1. A weboldalon található, bármilyen formájú tartalomért, valamint a tartalmaknak, beleértve a weboldal szerkesztőségi és felhasználói felületein megjelenő információnak a felhasználásából eredő bárminemű károkért vagy hátrányokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

5.2. Az Üzemeltető az Ekertv. 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatónak minősül a fórumok, chat-ek és minden egyéb, a felhasználók által szerkesztett és szolgáltatott, valamint az orvos és egyéb szakértők, tanácsadók által létrehozott tartalom tekintetében. Az Üzemeltető az ilyen minőségében tárolt és hozzáférhetővé tett tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal, abban az esetben azonban, ha értesítést kap a honlapon található jogsértő tartalomról, megteszi az Ekertv. által előírt lépéseket.

 

5.3. A weboldal kommunikációs csatornái esetileg moderáltak, a moderálás azonban – természetéből fakadóan – szubjektív elvek alapján működik. Az azonos színvonal fenntartása érdekében a moderátorok egymás tevékenységét rendszeres időközönként ellenőrzik. A moderálás a bejegyzés egészére vonatkozik, annak bizonyos részei nem törölhetők. Amennyiben a moderálás ellenére a felhasználók sértőnek találnak egyes bejegyzéseket, azt a az Általános rendelkezésekben megjelölt e-mail címen jelezhetik. Az Üzemeltető sem előzetes, sem utólagos moderálásra nem köteles.

 

5.4. A moderátorok lehetőségeikhez mérten korlátozzák a kulturált társalgást, információáramlást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosítványait. A tiltás a cselekmény súlyának függvényében lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A moderátor jogosult a felhasználó valamennyi korábbi bejegyzésének törlésére különösen az alábbi esetekben:

 

5.4.1. „Nickhamisítás” esetén (vagyis abban az esetben, ha valaki valamely, a weboldalon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be), továbbá ha valaki történelmi személyek, jelenkori közéleti szereplők nevét vagy egyéb, jogokkal védett neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ;

 

5.4.2.  Moderátor által törölt bejegyzések visszamásolása esetén.

 

 1. Egészségügyi információk

6.1. A weboldalon található egészségügyi információk, adatok és tartalmak magas szintű szakmai kidolgozottságuk ellenére sem képezik szakmai tanácsok és ajánlások alapját, nem adnak pontos egészségügyi, diétás, fogyókúrás és egyéb tanácsokat, hiszen a konkrét esetek pontos ismeretében a szakemberek ajánlásai eltérhetnek az általánosságban megfogalmazott ajánlásoktól. A tanácsok tájékoztató jellegűek, és az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, ami további, személyes orvosi ellenőrzés nélküli megfogadásukból ered. A weboldal használatát kizárólag cselekvőképes nagykorú személyeknek ajánljuk, akik tájékozódni szeretnének bizonyos általános, egészségüket érintő kérdésekben.
A weboldalon található tartalmak, eszközök, illetve kalkulátorok nem jelentenek megoldást komolyabb egészségügyi problémák megoldásában, nem helyettesíthetik orvos vagy megfelelő egészségügyi szakember tapasztalatait és tudását, ezért panaszaikkal és az egészségüket érintő komolyabb kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal a weboldalon történő tájékozódást követően forduljanak a megfelelően képzett szakemberekhez.

 

6.2. A weboldal egyes funkciói automatizált, vagy nem automatizált emlékeztetőket küldhetnek a felhasználóknak. Ezek az üzenetek kizárólag kényelmi funkciót szolgálnak és pontatlanok, tévesek lehetnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az automatizált üzenetek pontatlanságáért, elmaradásáért, vagy más időpontban/tartalommal történő megérkezésükért.

 

6.3. Az Üzemeltető úgyszintén nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található, a felhasználók által megadott adatok alapján végzett kockázatelemzések, és az ezek alapján adott tanácsok megfogadásából eredő károkért sem. A felhasználóknak ebben az esetben is ajánlott a weboldalon található tanácsokat személyes orvosi konzultáció során ellenőriztetni.

 

 1. A weboldalon elérhető tanácsadás

7.1. A weboldal orvos és más, egészségügyi szakértőinek a felhasználók a weboldalon található e-mail címen és az e célra létrehozott tanácsadó felületen is feltehetik kérdéseiket, amelyekre a választ döntésük szerint a nyilvános webfelületen vagy egy, csak az adott felhasználó által elérhető webes felületen érhetik el.

 

7.2. Az orvos  és más, egészségügyi szakértőknek feltett kérdések megválaszolása nem minden esetben oldható meg az internetes tanácsadás keretein belül, azonban az esetek többségében a szakértők – kizárólag a felhasználók által megadott információk alapján – rövid, tömör, lényegre törő válaszokkal igyekeznek segíteni a felhasználó problémájának megoldásában. Az internetes tanácsadás korlátai miatt azonban nincs lehetőség arra, hogy a szakértő a kérdés megválaszolásához az esettel összefüggő iratokat, orvosi leleteket tanulmányozzon, és egyéb anyagokat továbbítson a kérdezőnek. Az internetes tanácsadás nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak. A weboldalon elérhető szakértők által okozott, vagy szakszerűtlen tanácsaikból eredő károkért sem a szakértők, sem az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását bármely felhasználó felé megtagadja.

 

 1. Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

8.1. A weboldalra az Üzemeltető által feltöltött valamennyi tartalom, és a weboldal oldal szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül kizárólag az Üzemeltetőt illetik meg, továbbá a logó és az azokhoz megtévesztésig hasonló nevek, tartalmak, opciók, illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az Üzemeltető jogait sérti. Az Üzemeltető szerzői jogainak megsértése esetén és ebből fakadó kára megtérítése iránt azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

 

8.2. A felhasználó a weboldal bármely szerkesztett részét, vagy a weboldalon keresztül részére eljuttatott tanácsot, kockázatelemzést a felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. A felhasználó azonban nem válik jogosulttá a weboldal ilyen módon többszörözött részének adatbázisban történő tárolására, átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, felhasználására, terjesztésére, vagy a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

8.3. A fentiektől eltérni kizárólag az Üzemeltető engedélyével lehet. A fentiek megsértése esetén az Üzemeltető jogi úton kényszeríti ki a jogsértés abbahagyását, valamint az okozott kár és az eljárással felmerült költségei megtérítését.

 

 1. A weboldalra mutató hivatkozás elhelyezése

9.1. A weboldalra mutató linket elhelyező másik weboldalnak módosítatlan formában fel kell tüntetnie az Üzemeltető logóját, amely logó arányai és megjelenése nem módosítható. (A logó beszerezhető az Általános rendelkezésekben megjelölt e-mail címen.)

 

9.2. Az a másik weboldal, ahol a jelen weboldalról származó link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy támogatja az adott oldalon forgalmazott termék vagy kínált szolgáltatás megvásárlását vagy igénybevételét.

 

9.3. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a másik weboldal üzemeltetője és az Üzemeltető között fennálló jogviszonyról, vagy az Üzemeltetőről.

 

9.4. Jogszabálysértő, vagy egyébként harmadik személy jogait és/vagy közízlést sértő másik weboldal nem helyezhet el a jelen weboldalra mutató linket.

 

9.5. A fentiektől való eltérésre kizárólag az Üzemeltetővel kötött írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A fentiek megsértése esetén az Üzemeltető megteszi a jogszabályok által biztosított lehetőségeket az érintett link eltávolítása, valamint felmerült kárának megtérítése iránt.

 

 1. A weboldal megváltoztatása

10.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére, a honlap elérhetőségének részleges vagy teljes korlátozására előzetes értesítés nélkül.

 

 1. Felhasználási feltételek elfogadása

11.1. A weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.


 1. Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték szervezője az Üzemeltető. A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalakon megjelenő nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

 

12.1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Üzemeltető által üzemeltetett oldalon regisztrált természetes személy vásárló (a továbbiakban: Résztvevő).

A Játékban kizárólag részvételre vonatkozó cselekvőképességükben nem korlátozott, 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
 • ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el az Üzemeltetőhoz.

 

12.2. A Játék leírása

A Játék az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalon érhető el, és itt olvashatók a Játék leírásai, valamint az azokhoz kapcsoló anyagok.

A Játék 2015. december 7. 00:00 perc és 2016. február 16. 00:00 perc közötti időtartama alatt az alábbiak jogosítanak a Játékban való részvételre:

 • - A weboldalon történő regisztráció és az állapotfelmérő kérdőív kitöltése. Egy személy esetében a kérdőív többszöri kitöltése nem növeli a nyerési esélyeket, a sorsolás szempontjából a Játék időtartama alatt csak az első kérdőív kitöltés.
 • - További résztvevők meghívása a Résztvevő által a Játékra, amennyiben a jelen szabályzat feltételeinek megfelelő meghívottak a játék időtartama alatt ténylegesen szabályszerűen regisztrálnak a weboldalon és szabályszerűen kitöltik az állapotfelmérő kérdőívet. A Résztvevő által meghívott minden személy általi szabályszerű regisztráció a weboldalra és a kérdőív általuk történő szabályszerű kitöltése növeli a Résztvevő nyerési esélyeit, a sorsolás során minden ilyen meghívott után eggyel több részvétel biztosított a Résztvevő részére.

 

12.3. A Játék időtartama

A Játék nem folyamatos szervezésű, 2015. december 7. 00:00 perctől 2016. február 16. 00:00 percig tart.

 

12.4. Az ajándéksorsoláson való részvétel feltételei

A nyeremények azok között a Játékosok között kerülnek kisorsolásra, akik valamennyi lenti feltételt teljesítenek:

 • ü elfogadják a nyereményjáték szabályait,
 • ü a weboldalon történő regisztrációt követően kitöltik az állapotfelmérő kérdőívet vagy az általuk meghívott személyek regisztrálnak a weboldalon és kitöltik az állapotfelmérő kérdőívet,
 • ü nincsenek a Játékból kizárt személyek között és
 • ü helyes adatokat adtak meg a regisztráció során.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Játékban való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.

Egy személy többször is részt vehet a sorsoláson, amennyiben az általa meghívott személyek is eleget tesznek a részvételi feltételeknek.

A nyeremények sorsolása a feltételeket teljesítő személyek nevének kihúzásával történik.

 

12.5. Nyeremény

A Játék nyereménye 1 db. iPhone 6 Plus mobiltelefon készülék.

A nyeremény után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket az Üzemeltető megfizeti a Játékos helyett.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes Résztvevő személyazonosító igazolvánnyal vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánnyal igazolja magát. A nyertes adatainak meg kell egyeznie a regisztráció során megadott adatokkal (vezeték és keresztnév, lakcím). A nyeremény személyesen vagy ügyvéd által ellenjegyezett magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással is átvehető.

A nyeremény készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhető.

 

12.6. Sorsolás

A sorsolás a Résztvevők nevének számítógépes-, véletlenszerű kiválasztással történő sorsolásával történik 2016. február 22. napján 14:00 órakor. A sorsolás helyszíne az Üzemeltető székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 5. A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes kisorsolására is sor kerül. Amennyiben az első helyen kiválasztott nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy a nyereményéért nem jelentkezik határidőben pótnyertes lép a helyébe.

 

12.7. Nyertes értesítése

A nyertest minden esetben az általuk megadott e-mail címen és telefonszámon értesítjük. A nyertesnek az értesítéstől (az e-mail elküldésétől) számított 15 napon belül van lehetősége jelentkezni a nyereményért.

 

12.8. A nyeremények átadása

A nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetők át az Üzemeltető székhelyén (cím: 1021 Budapest, Völgy utca 5.) legkésőbb 2016. március 7. napjáig. A tárgynyeremény az ügyfélszolgálattal egyeztetve futárszolgálattal történő kiszállítással is átvehető. A nyeremények átvételével kapcsolatos utazási vagy egyéb költségek a nyertest terhelik.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során.

 

12.9. Adatkezelés

A Résztvevők tekintetében külön adatkezelésre nem kerül sor, az Üzemeltető regisztrációs adatkezelése kiterjed a Játékra is. A Játékos tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a nyeremény átvételéhez igényelheti további adatok megadását.

A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok értelmében az Üzemeltető kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti.

A Játékban való részvétellel nyertes Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét (kereszt és vezetéknevét), valamint a lakóhelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor róla készített fényképet az Üzemeltető a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése.

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek.

 

12.10. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. Üzemeltető a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. Üzemeltető kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel kapcsolatban. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 1. Adatvédelmi tájékoztató

13.1     Bevezetés

Az Adatvédelmi Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az Üzemeltető vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a honlap látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelési elveket és gyakorlatot. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

 

13.2     Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Üzemeltető.

 

13.3 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Személyes adat:

Az érintettel (bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A Weboldalon a szolgáltatás nyújtásának a keretében az adatkezelő a Kognitos Kft.

 

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

13.4 Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.  Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Különleges adat akkor kezelhető, ha:

 1. a) az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése (a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 2. b) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
 3. c) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
 4. d) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján), ezért jelen tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését vagy zárolását. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

 

13.5 Adatkezelés célja és módja

Az adatok kezelésének célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása. A Weboldalon a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges a regisztráció során a személyes adatok megadása.

 

Az Üzemeltető, illetőleg a partneroldalak üzemeltetői a kérdőív értékelését a megadott személyes adatok felhasználásával juttatja el a felhasználók részére.

 

Amennyiben az Üzemeltető szolgáltatáskínálatának bővítése szükségessé teszi, úgy tájékoztató anyagokat küldhet felhasználóinak. Az Üzemeltető minden ilyen esetben lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.

 

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását, ebből a célból a megadott személyes és egyéb adatait felhasználhatja.

 

A felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a weboldalra, az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését a felhasználó az Általános rendelkezésekben megjelölt e-mail címre küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

 

Egyes információkat összesített és feldolgozott formában az Üzemeltető egyes partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy partnerei a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat, illetve tájékoztassák a felhasználókat termékeikről, szolgáltatásukról, tevékenységükről. Egyes, személyes adatnak nem minősülő anonim információkat, statisztikai formában az Üzemeltető nyilvánosságra hozhat annak érdekében, hogy szolgáltatásai működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

 

A felhasználó által választott szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben az Üzemeltető továbbítja a felhasználók által megadott adatokat a weboldalon tevékenykedő orvosok és szaktanácsadók részére. Az adattovábbításhoz a felhasználó jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul.

 

Az egészségügyi kérdőív kitöltése után az ott kitöltött adatokat, a megadott email címet, felhasználónevet és jelszót a felhasználó megjelölt lakóhelyétől függően az Üzemeltető továbbítja az alábbi oldalak valamelyikének, ahol a felhasználó szintén regisztrálásra kerül a kérdőív elemzése érdekében:

 

http://delbekesiegeszseg.hu/
http://bekesmegyeiegeszseg.hu/

http://ertekazegeszseg.hu/

http://egeszsegessomogy.hu/

 

A kiértékelt kérdőívet és az elkészített egészségtervet a felhasználó a fenti oldalakon tekintheti meg. Kérjük, hogy az oldalak üzemeltetőjének mint adatkezelőknek a személyéről és az általuk végzett adatkezelés feltételeiről tájékozódjon a megjelölt weboldalakon a jelen szerződéses feltételek elfogadását megelőzően! Az adattovábbítás jogalapja a felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulása.

 

13.6 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, amelyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, amelyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Weboldal rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Tájékoztató hatálya nem terjed ki.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (felhasználónév, kor, nem stb.) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat, kivéve az adatkérésre törvényes jogcímmel rendelkező hatóságokat.

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivéve az adatkérésre törvényes jogcímmel rendelkező hatóságokat.

 

13.7.  Különleges adatok kezelése

A weboldal jellegéből és a szolgáltatás céljából fakadóan különleges adatnak minősülő egészségügyi információk adatok megadására lehet szükség. A felhasználók tudomásul veszik, hogy az egészségügyi adataik különleges adatnak minősülnek, azoknak, valamint az egészségügyi állapotukra vonatkozó információknak a megadása önkéntes. A felhasználók jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ezen adataik célhoz kötött kezeléséhez.

 

A felhasználó hozzájárulása a különleges adatai kezeléséhez az Ekertv. 5. §-a alapján írásbeli jognyilatkozatnak tekintendő, amely iktatásra nem kerül.

 

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldalon kizárólag saját, vagy olyan harmadik személyek adatainak megadására jogosultak, akiktől erre kifejezett felhatalmazást kaptak. A hozzájárulás meglétéért a felhasználó felel, és szükség szerint a hozzájárulás tényét a felhasználónak kell igazolnia.

 

A különleges adatok kezelésére egyebekben a jelen felhasználási feltételek személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A felhasználó az Általános rendelkezésekben megjelölt e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

 

 

13.8 A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a regisztráció kitöltése. Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (egyedi felhasználónevet, e-mail címet, jelszót vagy a felhasználó Facebook, Google vagy Windows Live ID azonosítóját) kérjük el.

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a bankkártya száma stb. Erre az adatra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó Internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.  

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére, illetőleg telepítést követően törölni ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ. A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek.

 

13.9 Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat a jelen Tájékoztató 13.10. pontjában meghatározott módon.

 

13.10 Jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.